horizon.png
 
 

Horizon, 2017

Digital collage, mountain photo courtesy of Rohit Tandon.